• Dražby


  Dražba je verejné konanie na základe podnetu oprávneného s cieľom previesť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam povinného na tretie osoby za účelom uspokojenia pohľadávky a príslušenstva.

  Dražby nehnuteľností

  Dražby hnuteľných vecí

  Sme tu pre vás


  Činnosť súdnej exekútorky vykonávam od roku 2004 na celom území Slovenskej republiky. Na základe mojich skúseností, programového vybavenia úradu a odborného kolektívu exekútorského úradu sme schopní zabezpečiť vymoženie pohľadávok rýchlo a efektívne.

  Viac

  Zásady ochrany osobných údajov

  Kontakty

  JUDr. Denisa Kvasňovská, súdna exekútorka
  Štefánikova 26
  040 01 Košice

  Pri telefonickom kontakte prosím o dodržiavanie úradných hodín

  Tel.c. +421 55/600 84 14
  +421 55/600 84 24
  +421 55/600 84 13
  Fax: 055 / 622 98 84
  E-mail: denisa.kvasnovska@ske.sk

  Ďalšie kontakty
 • cases.

  Sui blanditiistes es prae- tiuptatum delenitimatququdolo- res etres quamolestiasexceuri sintsuincupaqui officdeserunt mollianimid estladolorum quidemed rerum facilis est et expedita distinc...

  More
 • Zoznam dražieb hnuteľných vecí


  Termín: 2016-04-05

  Miesto:

  Cena: 0.00 €

   

   

 • 
 • Zoznam dražieb nehnuteľností

  Zoznam je prázdny. Obsah bude doplnený priebežne.

 • Kde nás nájdete

  Štefánikova 26,
  040 01 Košice

  Bankové spojenie:
  JUDr. Denisa Kvasňovská, súdna exekútorka
  IBAN: SK6209000000000445717864

  JUDr. Denisa Kvasňovská, nástupca JUDr. Martin Fekiač, súdny exekútor
  IBAN: SK1711000000002651090029

  JUDr. Denisa Kvasňovská, zástupca JUDr. Ing. Karola Mihala, súdny exekútor
  IBAN: SK0509000000000082121374

  JUDr. Denisa Kvasňovská, náhradník JUDr. Ing. Štefana Vargu, súdny exekútor
  IBAN: SK7509000000000550125326

  Kontaktujte nás

  Vaša správa bola úspešne odoslaná!
  Budeme Vás čoskoro kontaktovať.

  Úradné hodiny:
  Pondelok - Utorok:
  08:00 - 11:00; 13:00 - 15:00
  Streda:
  08:00 - 10:00; 13:00 - 16:00
  Štvrtok - Piatok: 08:00 - 11:00; 13:00 - 15:00

  Podateľňa:
  Pondelok - Utorok:
  08:00 - 12:00; 13:00 - 15:00
  Streda:
  08:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
  Štvrtok - Piatok: 08:00 - 12:00; 13:00 - 15:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  Kontakty

  Tel.c. +421 55/600 84 14
  +421 55/600 84 24
  +421 55/600 84 13
  Fax: 055 / 622 98 84
  E-mail: podatelna.dmihalova@exekutor.sk
  denisa.kvasnovska@ske.sk

  Právne oddelenie

  Ekonomické oddelenie

 • Vaše otázky - O exekučnom konaní

  V prípade, že povinný dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá exekučný titul (ust. § 41 Exekučného poriadku) môže podať oprávnený u súdneho exekútora návrh na vykonanie exekučného konania.

  Súdny exekútor doručí žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekučného konania spolu s exekučným titulom exekučnému súdu, ktorý po preskúmaní žiadosti s prílohami vydá poverenie na vykonanie exekúcie, prípadne požiada o doplnenie žiadosti, alebo žiadosť zamietne.

  Súdny exekútor je povinný konať v exekučných konaniach v takom poradí, v akom boli doručené návrhy na vykonanie exekúcie, s výnimkou exekučných konaní, v ktorých sa vymáha prednostná pohľadávka - výživné.

  Po doručení poverenia na vykonanie exekúcie zamestnanci súdneho exekútora vykonajú lustráciu majetkových pomerov povinného. Lustrácie vykonávame v súčinnosti s :

  • Centrálnym registrom obyvateľov
  • Sociálnou poisťovňou
  • Zdravotnými poisťovňami
  • Obchodným vestníkom
  • Dopravnými inšpektorátmi
  • Daňovými úradmi
  • Okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi
  • Živnostenským registrom
  • Obchodným registrom
  • Bankami
  • Centrálnym depozitárom cenných papierov
  • Slovenskou poštou
  • Obcami
  • Mestami
  • inými orgánmi verejnej správy

  Lustrácie vykonávame aj počas exekučného konania opakovane za účelom zistenia majetkových pomerov povinných. Dôležitým inštitútom zisťovania osobných majetkových pomerov povinných je každodenné vykonávanie služobných ciest zamestnancom exekútorského úradu, ktorý má viac než 20 - ročné skúsenosti s výkonom exekúcie v teréne.

  Exekútorský úrad má softvérové vybavenie, ktoré umožňuje vykonávať niektoré úkony automaticky na základe zadaní zamestnancov a súdnej exekútorky, medzi iným vykonáva automaticky niektoré lustrácie a sám generuje pozitívne odpovede, na ktoré je schopný upozorniť zamestnancov, ktorí majú spis pridelený. Naše programové vybavenie umožňuje rýchle a efektívne kroky smerujúce k vymoženiu pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie súdnej exekútorky.

  Súdny exekútor vydá po doručení poverenia na vykonanie exekúcie a zistení majetkových pomerov povinného upovedomenie o začatí exekúcie a pri zistenom majetku aj upovedomenie o spôsobe jej vykonania. V zmysle ust. § 47 Exekučného poriadku v upovedomení o začatí exekúcie upovedomí súdny exekútor povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50 Exekučného poriadku a zakáže povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladal so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

  V upovedomení o začatí exekúcie vyzve súdny exekútor povinného, aby uspokojil pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie, alebo aby do 14. dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50 Exekučného poriadku.

  Exekúciu môže súdny exekútor vykonať viacerými spôsobmi, napr. zároveň môže prikázať zrážky zo mzdy a exekúciu predajom hnuteľných vecí.

  V upovedomení o začatí exekúcie je povinný upovedomený o výške trov exekúcie pri upustení od vykonania exekúcie a výške predbežných trov. Trovy exekúcie pri upustení od vykonania exekúcie pozostávajú z odmeny súdneho exekútora, t.j. 10 % z vymáhaného nároku oprávneného, náhrady hotových výdavkov a straty času a DPH. Trovy exekúcie súdneho exekútora pri upustení od vykonania exekúcie sú trovy, na ktoré má súdny exekútor nárok, v prípade, že upustí od vykonania exekúcie, pretože povinný dobrovoľne uhradí pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie súdneho exekútora pri upustení. V prípade, že súdny exekútor neupustí od vykonania exekúcie, je povinný konať ďalej a zisťovať majetok povinného, ktorý podlieha exekúcii, takýto majetok následne zexekvovať. Týmto ďalším konaním vzniká nárok súdneho exekútora na 20 % odmenu z výšky vymáhaného nároku oprávneného a zároveň vznikajú ďalšie náklady a teda aj nárok na náhradu hotových výdavkov a straty času bude vyšší ako pri upustení od vykonania exekúcie, na čo je povinný upozornený v upovedomení o začatí exekúcie. Trovy exekúcie sa vypočítajú v zmysle vyhl. MSSR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

 • Vaše otázky - Povinný

  Po prevzatí upovedomenia o začatí exekúcie Vám odporúčam bezodkladne uhradiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie pri upustení od vykonania exekúcie do 14 dní odo dňa prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie, prípadne máte právo vzniesť námietky voči exekúcii. Pohľadávku môžete uhradiť hotovostne(vkladom na účet, poštovým poukazom, do pokladne na exekútorskom úrade), alebo bezhotovostne (úhrada je možná aj zo zablokovaného účtu povinného v banke na základe žiadosti povinného v banke).

  V prípade, že Vám finančné možnosti nedovoľujú uhradiť pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie súdneho exekútora tak Vám odporúčame navrhnúť spôsob úhrady, prípadne navrhnúť splátkový kalendár, ktorý postúpime oprávnenému na zváženie.

  V komunikácii (osobne, telefonicky) Vás žiadame o oznámenie čísla exekučného konania, t. j. - vpravo hore v rohu: č. k. : EX - .

  Odporúčame vždy uviesť aktuálnu adresu, telefonický kontakt či mailovú adresu, aby sme nemuseli lustráciami zisťovať kontaktné údaje a teda vytvárali vyššie hotové výdavky a celkovo vyššie trovy exekúcie súdneho exekútora.

  Exekútorský úrad a jeho kolektív Vám garantuje slušné správanie a jednanie s účastníkmi exekučného konania založené na princípe nestrannosti, rovnosti a rešpektu, avšak upozorňujeme na to, že exekútor má pri výkone exekučne činnosti postavenie verejného činiteľa.

  Tomu kto ruší poriadok v priestoroch exekútorského úradu alebo sa správa urážlivo , môže súd na návrh súdneho exekútora uložiť poriadkovú pokutu do výšky 820,00 EUR, opakovane až do výšky 1.640,00 EUR.

 • Vaše otázky - Oprávnený  V prípade, že veriteľ disponuje exekučným titulom v zmysle ust. § 41 Exekučného poriadku ( právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, notárska zápisnica s doložkou vykonateľnosti a p.) a dlžník nesplní dobrovoľne čo mu exekučný titul ukladá, má právo podať návrh na vykonanie exekúcie a stáva sa z neho oprávnený v exekučnom konaní a z dlžníka povinný, povinný strpieť výkon exekúcie.

  Na to, aby ste sa stali oprávneným Vám stačí právoplatný a vykonateľný exekučný titul, návrh na vykonanie exekučného konania môžete spísať do zápisnice priamo na exekútorskom úrade.

  V prípade, že sa rozhodnete spolupracovať s našim exekútorským úradom poskytneme Vám:

  • odbornú pomoc pred začatím exekučného konania, pri spísaní návrhu na vykonanie exekučného konania do zápisnice,
  • na základe technického a softvérového vybavenia exekútorského úradu rýchle a efektívne zistenia o majetkových pomeroch povinného,
  • bezodkladne zaisťujeme majetok povinného, ktorý podlieha exekúcii,
  • softvérové vybavenie exekútorského úradu umožňuje oprávneným vzdialený prístup do och exekučných konaní,
  • každý deň sa nachádza výkonný zamestnanec v teréne na služobných cestách v rámci celého územia SR,
  • vzhľadom na to, že disponujeme moderným softvérovým vybavením, odborne fundovanými zamestnancami a niekoľkoročnými skúsenosťami s výkonom exekučných konaní rôznymi spôsobmi v zmysle Exekučného poriadku poskytneme Vám odborné, rýchle, efektívne a účelne vymoženie Vašich pohľadávok.
 • Ponuka

  Ponúkam Vám vymáhanie Vašich pohľadávok nielen na vysokej odbornej úrovni, ale predovšetkým rýchlo a hospodárne, čo je zabezpečené organizačnou, personálnou a technickou štruktúrou vybudovanou v priebehu niekoľkoročnej existencie úradu.

  Vymáhanie pohľadávok je zabezpečené viacerými oddeleniami, a to oddelením administratívy, právnym oddelením, výkonným oddelením a ekonomickým oddelením, čo umožňuje vymáhanie pohľadávok s vysokou úspešnosťou.

  Administratívne oddelenie ihneď po doručení poverenia na vykonanie exekúcie vykonáva zisťovanie majetku povinného, pričom väčšia časť týchto zisťovaní prebieha hromadne elektronicky. V priebehu 1-2 dní majú zamestnanci administratívneho oddelenia zistené, v ktorých bankách má povinný účet resp. stav na účte povinného, či je vlastník alebo držiteľ motorového vozidla (ktoré je ihneď aj zablokované), či je vlastníkom nehnuteľností. Do jedného týždňa máme informáciu o tom, či povinný je zamestnaný, poberá dôchodok alebo iný príjem alebo dávku.

  Administratívne oddelenie vykonáva ďalšie úkony smerujúce k zisteniu všetkého majetku povinného. V rámci zisťovania majetku povinného zisťujeme aj to, či povinný nepreviedol majetok v posledných troch rokoch takým spôsobom, ktorý by v prípade nezistenia iného majetku odôvodňoval podanie odporovacej žaloby oprávneným. Oprávneným poskytujeme reporty o stave exekučných konaní elektronicky, na vyžiadanie aj písomne.

  Po preverení majetkových pomerov povinného pristupujeme k samotnému vymáhaniu pohľadávky oprávneného, čo je v kompetencii právneho oddelenia (úkony exekučnej činnosti, vykonávanie jednotlivých spôsobov vykonania exekúcie) a výkonného oddelenia (výkon exekúcie u povinného, v „teréne“).

  Platby, ktoré patria oprávnenému a sú poukázané na depozitný účet súdnej exekútorky zasielame oprávneným do 5 - 7 dní od ich pripísania na účet, resp. inej skutočnosti (napríklad schválenie rozvrhu výťažku).

  Návrhy na zastavenie exekúcie podávame len po konzultácii stavu exekučného konania, a to so súhlasom oprávneného. Pri právnických osobách tieto návrhy konzultujeme s oprávneným po zistení nemajetnosti povinného a reálnej nemožnosti získania majetku povinného – právnickej osoby a pri fyzických osobách len v prípade úmrtia povinného bez zanechania majetku.

  Veríme tomu, že zodpovedný, odborný a kvalitný výkon exekučnej činnosti mojim exekútorským úradom a vyššie uvedené ponúkané služby Vás oslovia a rozhodnete sa pre spoluprácu s kolektívom môjho exekútorského úradu.